København og store byggeprojekter trækker væksten i Østdanmark

Tema: Udviklingsperspektiver.

København tiltrækker befolkning og virksomheder.

Østdanmark har et betydeligt vækstpotentiale.
Byen København er én af driverne: Arbejdspladser, virksomheder og befolkningen søger mod hovedstaden.
En anden dynamo er de betydelige investeringer i infrastruktur, sygehuse og andre store projekter, der ikke alene medfører aktivitet i byggeperioden, men også efter afslutningen skaber varig vækst og arbejdspladser.
Det fastslår analysen ”Regionaløkonomisk perspektiver for erhverv og arbejdsmarked frem mod 2024”.
Bag analysen står Region Hovedstaden, Region Sjælland, Bornholms Regionskommune og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
Her er en række af de markante konklusioner i analysen:

Stor befolkningstilvækst i København
En fremskrivning af udviklingen frem mod 2024 viser, at:
• København forventes at få landets mest markante befolkningstilvækst på 16,9 % fra 2010 til 2024
• Region Hovedstaden kan regne med en stigning på 8,2 %, og
• Region Sjælland med et fald på 0,6 %.

Erhvervsudvikling
Erhvervsudviklingen forventes at ske i og omkring København de kommende år.
Hovedscenarier:
• Samlet for Østdanmark forventes en fremgang på ca. 4 procent i Østdanmark frem til 2024, hhv. en stigning på 5,6 procent i Region Hovedstaden og et fald på -0,1 procent i Region Sjælland.
• Hele den private servicesektor forventes kun at stige marginalt frem mod 2024. Særligt bygge- og anlægsbranchen forventes stigende beskæftigelse efter at have ramt et lavpunkt under konjunkturomslaget.
• I Region Hovedstaden forventes stigende beskæftigelse inden for både den private og offentlige servicesektor, og det er disse to sektorer i Region Hovedstaden som i store træk vil trække beskæftigelsesudviklingen i Østdanmark frem.

En udvidelse af Metroen i København er ét af de infrastrukturprojekter, der er med til at skabe beskæftigelse.

De store infrastruktur investeringer
Infrastrukturinvesteringer i Østdanmark de kommende 10 år vil bl.a. få disse effekter:
• Investeringer som Femern Bælt, Metro Cityringen, udvidelsen af jernbanenettet samt udbygning af en række sygehuse skaber en række vækstmuligheder. I alt forventes en direkte beskæftigelseseffekt på 4.500 arbejdspladser årligt i en tiårig periode i Østdanmark. Den direkte efterspørgsel på arbejdskraft til bygge- og anlægsprojekterne forventes at toppe omkring 2015 og derefter falde i takt med at projekterne afsluttes.
• De store byggeprojekter vil især efterspørge en bred vifte af faglært arbejdskraft og i mindre grad ufaglært arbejdskraft, hvorimod anlægsprojekter i højere grad betyder efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft og i mindre grad efter faglært arbejdskraft.
• Det forventes, at de afledte effekter af investeringerne vil have lige så stor beskæftigelsesmæssig effekt som de direkte effekter, og tilsammen kan de skabe cirka 8.850 arbejdspladser om året i Østdanmark.
• Store dele af bygge- og anlægsarbejdet vil foregå sideløbende, og det bliver en logistisk udfordring at skaffe tilstrækkelig, kompetent arbejdskraft lokalt i Østdanmark. Der kan i perioder opstå mangel på både uddannet arbejdskraft som teknikere og ingeniører, men også ufaglært arbejdskraft.

Infrastruktur skaber vækst, dynamik og job
Professor i geografi Christian Wichmann Matthiessen, kendt som hovedforfatter til det anerkendte analyseprojekt fra 2010, ”Den faste Femern Bælt-forbindelse: Regionale udviklingsperspektiver”, siger om den nyeste analyse fra regionerne: “Infrastruktur, der styrker international tilgængelighed, som for eksempel Femern-forbindelsen, indebærer næsten altid flere arbejdspladser. Ved at mindske afstanden mellem storbyregioner, som f.eks. København og Hamborg, opstår der nye muligheder for stordriftsfordele og specialisering. Det gør et område mere attraktivt for investorer og virksomheder. Trafikale knudepunkter vil generelt også tiltrække sig udenlandsk opmærksomhed. Det så vi med Øresundsbroen, der har tiltrukket en række internationale hotelkæder, som pludselig så et potentiale i regionen. Hotellerne tiltrækker kongresser og andre aktiviteter, og på den måde skaber infrastruktur, der styrker knudepunkter og storbyområder, ofte vækst, dynamik og jobs.”